Буквар

Название на украинском языке:Буквар

Название на русском языке:Букварь


Описание на украинском языке:«Буквар» складається з трьох частин: добукварної, букварної і післябукварної. Вдало підібраний матеріал, який спрямовано на формування в дітей активного словникового запасу, розвитку зв’язного мовлення, удосконалення навичок читання та звукового аналізу.Навчальний посібник для учнів, орієнтований на розвиток навичок читання після закінчення вивчення «Букваря». У посібнику вміщено цікаві тексти та різноманітні завдання.У посібнику вміщено цікаві тексти, доступні за обсягом і складністю для читання шестилітніми першокласниками, і тексти для учнів, які вже навчилися читати під час підготовчих занять до школи.Значну частину завдань побудовано на основі малюнків, головоломок, ребусів, що відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Цінність «Супутника букваря» і в тому, що в ньому належну увагу приділено роботі зі словом. Діти ознайомлюються зі словами з протилежним значенням, омонімами, синонімами, вправляються в промовлянні скоромовок, відгадуванні загадок.Навчальний посібник для учня «Зошит з читання», призначений розширювати й урізноманітнювати завдання для учня, пропоновані в «Букварі», забезпечувати диференційоване навчання грамоти в 1 класі. У «Зошиті з читання» вміщено цікаві, доступні за змістом і структурою вправи, спрямовані на формування графічних навичок першокласників. Добре продумане художнє оформлення посібника сприяє зацікавленню учнів, розвиває логічне і просторове мислення, формує естетичний смак у дітей. Усі завдання посібника спрямовані на застосування різних видів мовленнєвої діяльності на уроці читання – говоріння, читання, письмо.«Зошит для письма №1» містить добукварну частину, яка складається з вправ на розвиток дрібної моторики руки першокласників (на обведення зразків, малювання подібних елементів, штрихування, розфарбування кольоровими олівцями), а також містить сторінку для визначення в дитини провідної руки (лівої чи правої).У «Зошиті для письма №2» продовжується вивчення букв українського алфавіту в тому самому порядку, як і в «Букварі». Ілюстрації до прописів в обох зошитах, виконані на належному рівні, несуть функціональне навантаження- за кожною ілюстрацією має проводитись відповідна робота на складання звукових моделей слів, відгадування слів за поданими моделями або фрагментами, складання речень за малюнком і схемою. Крім того, зошит містить вправи розвивального характеру, спрямовані на формування вмінь порівнювати, зіставляти, аналізувати, на розвиток кмітливості, спостережливості, а також на списування з друкованого тексту.

Описание на русском языке:«Букварь» состоит из трех частей: добукварного, букварного и послебукварный. Удачно подобранный материал, направленный на формирование у детей активного словарного запаса, развитию связной речи, совершенствование навыков чтения и звукового анализу.Навчальний пособие для учащихся, ориентирован на развитие навыков чтения по окончании изучения «Букваря». В пособии помещены интересные тексты и разнообразные завдання.У пособии помещены интересные тексты, доступные по объему и сложности для чтения шестилетнего первоклассниками, и тексты для учащихся, которые уже научились читать в подготовительных занятий к школи.Значну часть задач построено на основе рисунков, головоломок , ребусов, что соответствует возрастным особенностям детей младшего школьного возраста. Ценность «Спутника букваря» и в том, что в нем должное внимание уделено работе со словом. Дети знакомятся со словами с противоположным значением, омонимами, синонимами, упражняются в произнесении скороговорок, отгадывании загадок.Навчальний пособие для ученика «Тетрадь по чтению», предназначенный расширять и разнообразить задачи для ученика, предлагаемые в «Буквари», обеспечивать дифференцированное обучение грамоте в 1 классе. В «Тетради по чтению» помещены интересные, доступные по содержанию и структуре упражнения, направленные на формирование графических навыков первоклассников. Хорошо продуманное художественное оформление пособия способствует заинтересованности учащихся, развивает логическое и пространственное мышление, формирует эстетический вкус у детей. Все задания пособия направлены на применение различных видов речевой деятельности на уроке чтения - говорение, чтение, письмо. «Тетрадь для письма № 1» содержит добукварного часть, состоящая из упражнений на развитие мелкой моторики руки первоклассников (на обводки образцов, рисование подобных элементов, штриховки, раскраска цветными карандашами), а также содержит страницу для определения у ребенка ведущей руки (левой или правой). В «Тетради для письма № 2» продолжается изучение букв украинского алфавита в том же порядке, как и в «Буквари». Иллюстрации к прописей в обоих тетрадях, выполненные на должном уровне, несут функциональную нагрузку из-за каждой иллюстрацией должна проводиться соответствующая работа на составление звуковых моделей слов, отгадывание слов по представленным моделям или фрагментами, составление предложений по рисунку и схеме. Кроме того, тетрадь содержит упражнения развивающего характера, направленные на формирование умений сравнивать, сопоставлять, анализировать, на развитие сообразительности, наблюдательности, а также на списывание с печатного текста.


Издательство: Видавничий дім ОСВІТА

закажите разработку сайта на internetsite.com.ua
Яндекс.Метрика